Villkor för användning av vår tjänst

1. Avtalstid

Abonnemanget löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning sker helst skriftligt. Om fakturan inte är betald för det nya året så stänger vi av profilen och möjligheten att använda våra tjänster.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften faktureras efter skriftlig anmälan och gällande prislista på kyrkokonserter.se. Alla priser är inklusive moms. Återbetalning av årsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod.

3. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

4. Leverans

Leverans sker genom att Abonnenten av kyrkokonserter.se får en egen profil efter att vi har fått relevant information samt eventuella foton. För tjänsten “Veckans Artist” tillkommer kundspecifik anpassning där Abonnenten skall leverera specifika uppgifter till kyrkokonserter.se för anpassning av Tjänsten. I dessa fall ansvarar Abonnenten för att leverera dessa uppgifter så skyndsamt som möjligt i enlighet med Kyrkokonserter.se:s anvisningar. Leverans av dessa anpassningar sker separat och betalas efter godkännande. Godkännande skall ske så skyndsamt som möjligt. 

5. Underhåll

Kyrkokonserter.se förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsten/Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Kyrkokonserter.se:s tjänster sker kontinuerligt.

6. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig eller muntlig tillåtelse från Kyrkokonserter.se.

7. Avstängning av abonnemang

Kyrkokonserter.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om Abonnenten nyttjar Tjänsten/ Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Kyrkokonserter.se har även rätt att häva avtalet samt stänga abonnemanget på Tjänsten/Tjänsterna om Abonnenten är försatt i konkurs eller annars är på obestånd.

8. Begränsningar av Kyrkokonserter.se:s ansvar

Kyrkokonserter.se ansvarar ej för hur Abonnenten använder eller tillämpar Tjänsten/Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Abonnentens tillämpning eller användning.

Kyrkokonserter.se ansvarar inte för eventuella ändringar som Abonnenten gör i samband med Tjänsten/Tjänsternas nyttjande.

9. Immateriella rättigheter & nyttjanderätt

Kyrkokonserter.se, eller dess licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärket Kyrkokonserter.se och andra varumärken eller produktnamn Kyrkokonserter.se från tid till annan kan komma att använda, i av Kyrkokonserter.se tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller annan information.

Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar.

Abonnenten erhåller nyttjanderätt till Kyrkokonserter.se:s specificerade Tjänst/Tjänster i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av abonnemanget.

Abonnenten äger inte rätt att till tredje part ge tillgång till tjänster/dokument som ingår i tecknade abonnemang.

Abonnenten äger heller inte rätt att sälja dokument vidare till tredje part.

10. Programvara & teknisk plattform

Kyrkokonserter.se ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Abonnentens operativsystem och datormiljö. Kyrkokonserter.se:s tjänster förutsätter att Abonnenten har den standard på erforderlig teknisk plattform som Kyrkokonserter.se stöder.

11. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

12. Support

Kyrkokonserter.se strävar efter att tillhandahåller support inom 24 timmar, men detta kan under vissa omständigheter ta längre tid. (Se “kontakta oss” på hemsidan Kyrkokonserter.se).

Behandling av personuppgifter

Kyrkokonserter.se behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur Kyrkokonserter.se behandlar dina personuppgifter.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan få dina personuppgifter när du på något sätt kontaktar Kyrkokonserter.se, till exempel via mejl, sociala medier eller när du använder någon av våra  tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?
Kyrkokonserter.se behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Kyrkokonserter.se behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • kunna hantera frågor som ställs till bolaget
  • kunna ge god service när bolagets tjänster används
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
  • skicka nyhetsbrev

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?

Kyrkokonserter.se har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Kyrkokonserter.se och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem och nyhetsbrevstjänster som Kyrkokonserter.se använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Kyrkokonserter.se, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Överföring till tredje land

I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kyrkokonserter.se sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran genom att kontakta oss på info@kyrkokonserter.se.

Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandlingen. I vissa fall kan du få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe (dataportabilitet).

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller borttagna.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

Kyrkokonserter.se arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss

Om du vill få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen eller om du vill få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe kontaktar du oss på info@kyrkokonserter.se. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kyrkokonserter.se
info@kyrkokonserter.se
070-273 59 07

Cookies (kakor)

Kyrkokonserter.se använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.

Vidare använder hemsidan mjukvara för spårning som tillhandahålls av Google Analytics. Mjukvaran kan komma att spara en cookie på din hårddisk för att spåra ditt engagemang och hur du använder hemsidan.